org.apache.xalan.xsltc.runtime.output
Interfaces 
OutputBuffer
Classes 
StringOutputBuffer
TransletOutputHandlerFactory
WriterOutputBuffer